Commissions

Catégories : 
Commissions
Commune : 
Käerjeng
Antoinette Beck-Stiefer
 • Presidentin vun der Kulturkommissioun
 • Member vun der Kommissioun fir Familljen a Chancegläichheet an Iwerwaachung vun der Maison Relais

Jang Beidler
 • President vun der Kommissioun fir Jugend, Drëtten Alter a Fräizeit

Marc Hansen
 • President vun der Emweltkommissioun a vun der Verkéierskommissioun
 • Member vun der Finanzkommission

Sylvie Gerten-Müller
 • Member vun der Bautekommissioun

Myriam Hatz
 • Member vun der Schoulkommissioun

Joël Irrthum
 • Member vun der Verkéierskommissioun

Michèle Kaiser
 • Member vun der Sportskommissioun
 • Member vun der Integratiounskommissioun

Luc Nothum
 • Member vun der Emweltkommissioun

Martine Pilot
 • Member vun der Kulturkommissioun

Jos Thilgen
 • Member vun der Bautekommissioun

Laure Willière
 • Member vun der Kommissioun fir Jugend, Drëtten Alter a Fräizäit