Actualités

Filtrer nos actualités par :

?

Pour affiner le contenu affiché sur cette page,
vous avez la possibilité de le filtrer
grâce aux champs de la zone "Filtrer par".
Ces filtres sont cumulables.

Catégorie
Théme
Auteur
Année

Liste des actualités

 1. Halbzeit / Mi-temps

  Léif Biergerinnen a Bierger, Eppes méi wéi d’Halschent vun der Legislaturperiode ass eriwwer. Et ass eng aussergewéinlech Legislaturperiod, well et déi éischt vun der...

 2. Valorlux-Conventioun

  Valorlux ass eng lëtzebuergesch ASBL, déi 1995 op Initiativ vum Privatsecteur gegrënnt gouf mam Zil sech em de Recyclage vun Verpakungsoffall ze këmmeren. Am Joer 2000...

 3. PAG Vote

  déi gréng Käerjeng si frou, dass de 27 Abrël 2015 am Gemengerot, an engem iwwerparteilechen Konsensgeescht, de neie PAG vun der Gemeng unanime ugeholl ginn ass. All...

 4. Life-Projet

  Et geet hei drëms Aschränkungen festzehalen betreffend déi Terraine, déi d’Gemeng iwwert de SICONA am Kader vum vireschten Life-Projet kaaft huet.

 5. Käerjenger Hall polyvalent

  No der Schoul an de Sportinfrastrukturen, déi lo an engem exzellenten Zoustand sinn, kënne mer déi kulturell Infrastrukturen ugoen.  

 6. Budget 2015

  Positioun vun déi gréng Käerjeng zum Budget 2015. Et ass e Fait, dass Lëtzebuerg an de nächste Joeren muss spueren fir d’Ewechfaalen vun bal 1 Milliard aus dem E-...

 7. Käerjeng goes FAIRTRADE

  Déi éischt Fairtrade-Organisatiounen sinn 1949 an Nordamerika entstanen, ier se sech an de 60er Joeren an Europa verbreed hunn. Hiert Zil war et, no der Ausbeutung an...

 8. Lancement vun der Prozedur vum PAG

  Wa vu PAG geschwaat get dann denken déi meeschte Leit un Terrainen déi am Bauperimeter sinn oder net, un Terrainen déi an de Perimeter ra geholl ginn oder rausgeholl...

 9. Summerfest

  déi gréng Käerjeng invitéieren op hier éischt Summerfest 15/06/2014 - 10:00 - 19:00 Zu Kéinzeg op der Gare

 10. <h1 class="title">
<a href="/actualites/spillplazen-zu-k%C3%A4erjeng">Spillplazen zu Käerjeng</a></h1>

  Spillplazen zu Käerjeng

  Eis ass opgefall, dass an der Lescht vill an der Gemeng iwwert d’Situatioun vun de Spillplazen diskutéiert gëtt.

 11. Pfandbechere Käerjeng

  Et geet hei ëm d’Verléinen vun Glieser an Becheren vum Cupsystem un d’Veräiner vun eiser Gemeng. Am Sënn vun offallaarme Fester hate mir eis als Gemeng 2012 direkt no...

 12. Schéint neit Joer

  déi gréng käerjeng wënschen äech alles Guddes fir 2014

 13. Positioun zum Budjet 2014

  Als aller éischt wëlle mer bemierken, dass och weiderhin vill investéiert gëtt an dat an alle Lokalitéiten vun der Gemeng. Et ass wichteg, dass all d'Bierger aus deenen...

 14. Neit Mülltaxen-Reglement Käerjeng

  Dat neit Müllgesetz vum 21.März 2012, dat op déi europäesch Virschrëften vum pollueur-payeur-system baséiert, schreift vir, dass: 1) dass d’Mülltaxen proportionell zum...

 15. Klimapakt

  D’Ziel vum Klimapakt ass et, dass d’Gemengen, déi méi no um Terrain sinn wéi de Staat, lokal a regional aktiv ginn fir d’Zäregasen ze reduzéieren, zu deem sech de Staat...