Subvention communale Pedelec

Publié le

Am Kader vum Klimapakt hunn mir am Februar dëst Joer eng ganz Rei
Gemengesubsidien fir eis Bierger gestëmmt, déi virun allem d’Beräicher vun
Energie-Effizienz, Energie-Aspuerungen an erneierbarer Energie betraff hunn.
Well de Klimapakt awer méi Beräicher ëmfaasst, ënner anerem d’Mobilitéit an
der Gemeng, proposéiere mir iech haut e weidere Subsid ze stëmmen, deen
d’Mobilité douce soll fërderen.