Positioun zum Budjet 2014

Publié le

Als aller éischt wëlle mer bemierken, dass och weiderhin vill investéiert gëtt an dat an alle Lokalitéiten vun der Gemeng. Et ass wichteg, dass all d'Bierger aus deenen zwou ale Gemengen mierken, dass sech ëm hir Lokalitéite gekëmmert geet. Nëmmen sou wuesse mer ëmmer méi zesummen zu enger gemeinsamer Gemeng, wou awer all Lokalitéit seng Identitéit soll behalen.

D'Majoritéit hat versprach, dass mer ob de Wee vum Klimabündnis a vum Klimapakt géife goen. Nodeems mer Enn 2012-Ufank 2013 Member beim Klimabündnis gi sinn hu mer Mett 2013 och de Klimapakt ënnerschriwwen a nodeems mer Diskussiounen gefouert hu mat potentielle Klimaberoder, deen d'Klimaequipe vun der Gemeng soll leeden, hu mer vu My Energie e Klimaberoder zougesprach kritt.