Positioun zu der Schäfferotserklärung an dem Budget 2018