Positioun vun déi gréng Käerjeng zum Budjet 2013

Publié le

déi gréng wëllen an dëser Stellungnahm net op all Detailer aus dem Budget agoen, well dat scho gemaach ginn ass a mär dëse Budget, deen an der Majoritéit diskutéiert ginn ass, natierlech voll a ganz ënnerstëtzen. Et geet eis éischter drëm Punkten ze beliichten déi fir déi gréng Käerjeng wichteg sinn

... Principe Pollueur-Payeur, respektif Consommateur-Payeur...
... d’Allocation de compensation à la consommation...
... Klimabündnis...
... Plan stratégique pour le développement des énergies renouvelables et des économies d’énergie ...
...Netz vu Fouss- a Velosweeër...

an sou weider