Positioun déi gréng Rectifié 2018-Budget 2019

Publié le

Kuckt een déi extraordinären Depensen stellt ee fest, dass 2018 vill an der Gemeng investéiert ginn ass an dass och 2019 weider vill investéiert wäert ginn.

Déi gréng wëllen hei profitéieren fir op verschidde Projeten oder politesch Choixen vun dëser Majoritéit anzegoen.

Sou ass et de Choix vun dëser Majoritéit fir aktiv ze sinn am Kader vum Klimapakt a Klimabündnis.