Lancement vun der Prozedur vum PAG

Publié le

Wa vu PAG geschwaat get dann denken déi meeschte Leit un Terrainen déi am Bauperimeter sinn oder net, un Terrainen déi an de Perimeter ra geholl ginn oder rausgeholl ginn. Verständlecherweis ass dest mat Emotioune verbonne......

Nun ass et awer sou, dass et beim PAG net nëmmen em Terrain’e geet déi am oder net am Bauperimeter sinn, mee et geet em d’Entwécklung vun der Gemeng, et geet drems wéi d’Gemeng an der Zukunft soll ausgesinn an domatt ass d’Ausschaffen vun engem neie PAG matt dat wichtest Dokument wat am Gemengerot ofgestëmmt get. Fir Käerjeng ass de PAG besonnech wichteg, well d’Zesummeféieren vun deenen zwee aale PAG’en zu engem eenzege neie PAG e grousse Schrëtt an der Concrétiséierung vun der Fusioun zweschend Bascharage a Kënzeg ass.

Fir déi gréng ass et natierlech extrem wichteg, dass d’Entwécklung vun der Gemeng Käerjeng nohalteg ass.........