Déclaration d’intention concernant les champs électromagnétiques de la téléphonie mobile

Publié le

Laangzäitstudien iwwert den Impakt vun dëse Strahlungen op äis Gesondheet gëtt et nach net. D’Bierger wenden sech bäi Froen meeschtens un hir respektiv Gemeng, déi awer aktuell keng Kompetenz punkto Mobilfunkantennen huet, well dëst virun allem national geregelt gëtt. Op nationaler Basis ass d’Gesetzgebung awer säit den 90er Joeren ëmmer méi large ginn.

Fakt ass, dass haut déi allermeescht Mobilfunk-Antennen alleguer eenzel just matt hirer Agangsleeschtung ouni Verstärker gekuckt ginn, an doduerch keng Kommodo-prozedur méi brauchen. Dëst bréngt leider matt sech, dass des d‘Bedreiwer och net méi verflicht sinn sech un déi Grenzwäerter vum Kommodo ze halen.