Conventioun Club Senior Prënzebierg

Publié le

Et geet hei em eng Conventioun vum Staat matt de Kordallgemengen, déi vun Joër zu Joër emmer erëm erneiert muss ginn.

Ufangs war de Foyer de jour, matt Sëtz am Nidderkuerer Altersheim, geduecht fir de Leit duerch regelméissege Kontakt den spéideren Iwwergang an d’Altersheim méi liicht ze maachen. Ëmmer méi Leit hunn vum Foyer de jour profitéiert, esou dass de Club Senior Prënzebierg e puer mol huet missen a méi grouss Raimlechkeeten plënneren , säit 2007 ass en elo am Zentrum vun Déifferdeng.