Budget 2017

Publié le

Well et déi lescht Presentatioun vum Budget vun dëser
Legislaturperiode ass wëllen déi gréng e klenge Réckbléck maachen iwwert d’Arbescht vun
der Majoritéit. Mär wuaren ugetrueden mat der Ambitioun fir déi zwou Gemengen
Bascharage a Kéinzig zu enger Gemeng Käerjeng zesummen ze féieren, fir d’Sports-, Kultur-,
Schoul- a Gemengeninfrastrukturen ze verbesseren, fir d’Gemeng méi nohalteg ze
organiséieren a fir en Gemengenentwécklung ze maachen déi d’Leit zesumme féiert an
d’Gemeng moderniséiert. Mär menge kënnen ze soen, dass dëst gelongen ass.